Vitajte

V aule bratislavského Gymnázia L. Novomeského na Tomášikovej ulici sa 15. marca 2002 o 11. hod. stretli slovenčinári zo všetkých typov škôl a iných inštitúcií z celého Slovenska. Ich veľká účasť prekvapila a zároveň veľmi potešila organizátorov, členov prípravného výboru, ktorí sa na podnet PhDr. Alexandry Húskovej z MC MB rozhodli založiť Slovenskú asociáciu učiteľov slovenčiny. Jej vznik podporili svojou účasťou na zhromaždení zástupcovia štátnych orgánov: PhDr. František Švába z MŠ SR, RNDr. Pavol Černek, CSc. z ŠPÚ, RNDr. Pavol Mäsiar z MC mesta Bratislava, Mgr. Eva Boličková z Domu zahraničných stykov. Svojou osobnou prítomnosťou poctil zhromaždenie Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. Účastníci ustanovujúceho zhromaždenia SAUS v naozaj pracovnej atmosfére s pripomienkami schválili jej stanovy, zvolili členov rady asociácie i kontrolný výbor. SAUS si kladie za cieľ podporovať postavenie SJL ako základného učebného predmetu v pedagogických dokumentoch i v povedomí verejnosti na Slovensku i v zahraničí, presadzovať záujmy učiteľov SJL, podporovať ich odborný rast, vytvoriť priestor na diskusiu o problémoch vyučovania SJL. Počas zhromaždenia odznelo množstvo návrhov na činnosť Asociácie. Podnetné boli vystúpenia PhDr. Dorňákovej, prezidentky Slovenskej asociácie učiteľov angličtiny, a PhDr. Kataríny Hincovej, PhD., prezidentky Slovenskej asociácie učiteľov dejepisu. Potrebu novovzniknutej organizácie zdôraznili mnohí účastníci ustanovujúceho stretnutia. Dúfame, že SAUS napĺňa ich očakávania dodnes. Predsedníčkou SAUS-u do roku 2011 bola PhDr. Eva Vrbanová. Od roku 2011 do marca 2017 bol predsedom Rady SAUS PhDr. Ján Papuga, PhD. Od marca 2017 je predsedom Rady SAUS doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

SAUS ako príspevková organizácia nemôže vyvíjať zárobkovú činnosť. Nie sme ani poberateľom 2 % z dane, keďže sa domnievame, že by nás agenda stála viac ako príspevky a uvedomujeme si, že učitelia často prispievajú svojej škole, ktorá takúto pomoc potrebuje. Naša aktívna činnosť však vyžaduje stále vyššie financie, ktoré potrebujeme na realizáciu plánov v predmete SJL. Preto si Vás dovoľujeme poprosiť o akýkoľvek FINANČNÝ DAR, ktorý by bol efektívne využitý v prospech našej ďalšej činnosti. Za vašu finančnú pomoc prostredníctvo účtu SK2002000000002932562854 vám v mene RADY SAUS, členov a sympatizantov SAUS ĎAKUJEME.